Thưởng 02/09 có được tính chi phí hợp lý hay không?

Thưởng 02/09 có được tính chi phí hợp lý hay không?

Những ngày lễ như 02/09 mọi doanh nghiệp đều không quên thưởng cho nhân viên của mình. Vậy khoản thưởng ngày 02/09 có được tính là chi phí hợp lý hay không?

A. Tiền thưởng lễ 02/09 có tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN không?

1. Căn cứ pháp lý

- Khoản 1 điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 quy định:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt..."

==>> Như vậy, tiền thưởng lễ ngày 02/09 là chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế TNDN

2. Hồ sơ khoản chi này cần những gì?

Theo Khoản 2b Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2018 quy định:

"Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

==>> Như vậy, để tính khoản chi phí này được tính chi phí hợp lý, khoản thưởng này cần quy định một trong các sơ sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của công ty;
  • Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của công ty;

Ngoài các điều kiện trên, cần có hồ sơ sau:

  • Quyết định thưởng lễ 02/09 và danh sách thưởng kèm theo;
  • Chứng từ chi tiền: Phiếu chi, chứng từ thanh toán qua ngân hàng...

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Khoản 2e Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định. Các khoản chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

"...Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán..."

==>> Khoản thưởng lễ 02/09 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN.

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán Es-Glocal liên quan tới các quy định về thuế của khoản tiền thưởng 02/09.