Nhân viên thử việc có phải đóng BHXH hay không?

Nhân viên thử việc có phải đóng BHXH hay không?

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 ra đời quy định chặt chẽ hơn về các đối tượng bắt buộc tham gia BHXH.

Hợp đồng thử việc có bắt buộc phải đóng BHXH hay không?

1. Căn cứ pháp lý:

1.1 Căn cứ Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 và điều 4 mục 1 chương II Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định về đối tượng tham gia BHXH trong đó có nêu rõ các đối tượng bắt buộc tham gia BHXH bao gồm:

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

+ Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
...

1.2 Căn cứ điều 23 và điều 26 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012 quy định cụ thể như sau:

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

+ Công việc và địa điểm làm việc;

+ Thời hạn của hợp đồng lao động;

+ Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

+ Chế độ nâng bậc, nâng lương;

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

+ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề