THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN : Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN :

Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thành phần hồ sơ :

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Căn cứ pháp lý : Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn đăng ký thuế