Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018

Kê khai thuế TNCN theo quý như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý....

1. Cách xác định kỳ kê khai

- Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý.

- Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

- Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

- Kê khai theo quý dành cho: 

  + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.

  + Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ trong tháng dưới 50 triệu.

- Kê khai theo tháng:

 Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Ví dụ 1: Năm 2018, Kiểm toán Es-Glocal được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2018 Kiểm toán Es-Glocal thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2018, Kiểm toán Es-Glocal thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong tháng trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

  + Qúy 1/2018: Không phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ => không phải làm tờ khai.

  + Qúy 2/2018: Phát sinh thuế TNCN 10 triệu => phải làm tờ khai cho Qúy 2/2018 (áp dụng cho cả năm 2018) 

  + Qúy 3/2018: không phát sinh => Vẫn phải làm tờ khai quý 3

Ví dụ 2: Năm 2018 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng:

  + Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN => Tháng 1 và tháng 2 không phải làm tờ khai.

  + Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN vào tiền lương của người LĐ nhỏ hơn 50 triệu đồng

    => Đây là tháng đầu tiên phát sinh => là tháng để xác định xem kê khai theo tháng hay quý

    Vì số tiền thuế TNCN phải khấu trừ nhỏ hơn 50 triệu

    => Năm 2018 Công ty A kê khai thuế TNCN theo quý và bắt đầu kê từ quý 1.